نام کاربری سامانه پذیرش طرح خود را وارد کنید.
کلمه عبور مرتبط با نام کاربری خود را وارد کنید.
آرین فنون
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.93 #2 Tue, 31 Mar 2020 03:33:48 +0430 "
SMTP -> get_lines(): $data is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.93 #2 Tue, 31 Mar 2020 03:33:48 +0430 "
SMTP -> get_lines(): $data was "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.93 #2 Tue, 31 Mar 2020 03:33:48 +0430 "
SMTP -> get_lines(): $str is "220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, "
SMTP -> get_lines(): $data is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.93 #2 Tue, 31 Mar 2020 03:33:48 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, "
SMTP -> get_lines(): $data was "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.93 #2 Tue, 31 Mar 2020 03:33:48 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, "
SMTP -> get_lines(): $str is "220 and/or bulk e-mail. "
SMTP -> get_lines(): $data is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.93 #2 Tue, 31 Mar 2020 03:33:48 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 220 and/or bulk e-mail. "
SMTP -> FROM SERVER:220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.93 #2 Tue, 31 Mar 2020 03:33:48 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 220 and/or bulk e-mail.
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-SIZE 52428800 "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-AUTH PLAIN LOGIN "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $str is "250 HELP "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS 250 HELP "
SMTP -> FROM SERVER: 250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS 250 HELP
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "334 VXNlcm5hbWU6 "
SMTP -> get_lines(): $data is "334 VXNlcm5hbWU6 "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "334 UGFzc3dvcmQ6 "
SMTP -> get_lines(): $data is "334 UGFzc3dvcmQ6 "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "535 Incorrect authentication data "
SMTP -> get_lines(): $data is "535 Incorrect authentication data "
SMTP -> ERROR: Password not accepted from server: 535 Incorrect authentication data
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 Reset OK "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 Reset OK "
SMTP -> FROM SERVER:250 Reset OK
SMTP Error: Could not authenticate.